Välkommen till Gotlands Bildningsförbund!

Gotlands Bildningsförbund är en ideell förening med studieförbundens distriktsorganisationer, RF-Sisu idrottsutbildarna, Gotlands Folkhögskola, Länsbiblioteket och Gotlands läns Hemslöjdsförening som medlemmar. Gotlands Bildningsförbund är ett organ för samverkan, samråd, förmedling, information och opinionsbildning för medlemmarna, och också en kunskapsbank för medlemsorganisationerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

Vill Du veta mer om studiecirklar och andra kurser på Gotland - klicka vidare till medlemmar och sedan till deras respektive hemsida.

STRATEGISK PLAN 2021-2022

Strategisk plan för verksamheten i Gotlands Bildningsförbund 2021-2024

Folkbildningens mål och uppdrag

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”
(Ur regeringens proposition ”Allas kunskap – Allas bildning”, 2013)

Studieförbunden på Gotland är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar.

Med sin idémässiga grund, pedagogik och sin självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning. Att värna och stärka demokratin uppfattar vi som extra viktigt i en tid då demokratin ifrågasätts och inte kan tas för given. Studieförbunden vill också vara viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud på hela Gotland. Det handlar både om att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande. En grundläggande uppgift för folkbildningen är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Studieförbunden kan och vill ta ansvar för att människor med kort, inaktuell eller ofullständig utbildning får möjlighet att komplettera sina kunskaper.

Prioriterade områden:
Folkbildningens mål och uppdrag
Bildningsförbundet ska verka för att målet och syftet med folkbildningen lyfts fram och tydliggörs i den verksamhet som medlemsförbunden bedriver på Gotland.
Aktiviteter 2021-2022
- Gemensam fortbildningsdag för personal i studieförbunden.
- Lyfta fram och betona folkbildningens möjligheter och betydelse för Region Gotland.
- Aktivt medverka med folkbildningsperspektiv i det offentliga samtalet.

Demokrati
Folkbildningen ska, enligt ett av statens syften ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”. I en tid där demokratin ifrågasätts och många känner sig marginaliserade och de demokratiska värdena omprövas är det viktigt att folkbildningspedagogiken, med sin betoning på att alla är viktiga och att allas lika värde, är grunden för all verksamhet inom medlemsförbunden.
Aktiviteter 2021-2022
- #vimåsteprata (Material och föreläsningar).
- Olika aktiviteter och förberedelser inför valet 2022.
- Lyfta fram och, intern och externt, sprida goda exempel från våra verksamheter.

Folkhälsa
Folkhälsa är ”den samlade hälsan i en befolkning eller i någon annan större grupp av människor”. Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk. Folkhälsoarbete omfattar främjande och förebyggande arbete för att stärka förutsättningarna för att människor ska kunna ha så bra hälsa som möjligt. Folkbildningen utgör en viktig del i folkhälsoarbetet.
Aktiviteter 2021-2022
- Erbjuda verksamheter som främjar såväl den fysiska som psykiska hälsan.
- Marknadsföra folkbildningen som ”friskvård” för både kropp och själ.

Digitalisering
Ökad digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och har bidragit till många nya, positiva former av verksamhet också för studieförbunden. Vi ser dock en risk att klyftan mellan de som kan och har möjlighet att utnyttja de digitala verktygen och de, som av olika skäl inte har den möjligheten, ökar. Våra verksamheter bör ha ett särskilt ansvar att bevaka denna utveckling och hjälpa till att ge goda förutsättningar för alla oavsett utbildningsnivå, ekonomi, ålder eller språk.
Aktiviteter 2021-2022
- Ta vara på erfarenheter från det senaste årets förändrade förutsättningar.
- Utveckla och stärka digitala lösningar där de behövs och är lämpliga.
- Fortsätta utveckla sammanträdesformerna för Gotlands bildningsförbund.

Per Olof Sahlberg ny folkbildningsstrateg

Gotlands Bildningsförbund gör nu en extra satsning på folkbildningen. Syftet är att stärka folkbildningens roll i samhället, och som en del i den satsningen har Per Olof Sahlberg anställts som folkbildningsstrateg. Han kommer under 2020 att på deltid arbeta med folkbildningsfrågor.

- Vårt uppdrag att stärka demokratin och ge alla människor rätt till en bildningsresa har aldrig varit viktigare, säger Gotlands bildningsförbunds ordförande Hanna Lenholm.

- Vi står inför stora utmaningar efter pandemin i form av folkhälsa, digitalisering för alla och det viktiga uppdraget att stärka demokratin. Här fyller folkbildningen en stor funktion och har alltid gjort det. Vi tror att Per Olof Sahlberg med sin breda erfarenhet kan hjälpa till att lyfta fram folkbildningen som en resurs för det gotländska samhället och för regionen.

Kontaktuppgifter till Per Olof Sahlberg:
Mobil: 0722-402 402
E-post: peogotlandsbildningsforbund@gmail.com

Per Olof Sahlberg